Οι όροι Security Guard (φύλακας ασφαλείας) και Security Officer (αξιωματικός ασφαλείας), όταν χρησιμοποιούνται, μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές έννοιες. Ο όρος “Security Guard” χρησιμοποιείται μερικές φορές για να δηλώσει έναν φύλακα που κατέχει μια συγκεκριμένη θέση ή περιπολεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά ασκεί περιορισμένα ανεξάρτητη κρίση. Ο “Security Officer” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει έναν επαγγελματία που έχει ένα ευρύτερο φάσμα καθηκόντων και ασκεί πιο ανεξάρτητη κρίση. Αυτός ή αυτή μπορεί να έχει την ευθύνη για την εποπτεία πολλών φρουρών ασφαλείας και για την γρήγορη ανταπόκριση σε περιστατικά. Στη σύγχρονη εποχή, μερικοί οργανισμοί επιδιώκουν την ύπαρξη ενός αξιωματικού ασφαλείας με αυξημένα επίπεδα επαγγελματισμού και εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες αδειοδότησης, ωστόσο, δεν κάνουν τις ίδιες διακρίσεις μεταξύ των όρων «φύλακας ασφαλείας» και «αξιωματικός ασφαλείας». Πολλοί χρησιμοποιούν τους όρους εναλλακτικά. Μερικοί προτιμούν έναν συγκεκριμένο όρο. Για παράδειγμα, αποφεύγουν πολλές φορές τη λέξη «αξιωματικός» γιατί ενδεχομένως οι πολίτες θα συγχέουν τους αξιωματικούς ασφαλείας με τους αστυνομικούς.

Διαφορετικά επίπεδα ευθύνης

Οι υπηρεσίες αδειοδότησης συχνά αναγνωρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα ευθύνης, αλλά χρησιμοποιούν διαφορετικό λεξιλόγιο. Τα άτομα που απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας μπορούν να αναφέρονται είτε ως φύλακες είτε ως αξιωματικοί. Ορισμένα κράτη χρησιμοποιούν τον όρο «υπάλληλοι» κατά την αναφορά τους. Αυτά τα άτομα είναι απλά εγγεγραμμένα σε αντίθεση με τα αδειοδοτημένα άτομα. Συνήθως δεν υπάρχει απαίτηση εμπειρίας και καμία απαίτηση για σχολική εκπαίδευση πέρα ​​από το γυμνασιακό επίπεδο. Η υποχρεωτική αποφοίτηση λυκείου εφαρμόζεται και αυτή σε κάποια κράτη.

Οι επαγγελματίες που είναι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, από την άλλη πλευρά, έχουν συνήθως άδεια. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας είναι εταιρεία (σε αντίθεση με την ατομική επιχείρηση), πρέπει γενικά να υπάρχει τουλάχιστον ένας επαγγελματίας που πληροί ένα εκτεταμένο σύνολο απαιτήσεων. Ο οργανισμός αδειοδότησης απαιτεί συνήθως δύο έως πέντε χρόνια εμπειρίας σε σχετικό ρόλο. Συχνά η εμπειρία πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο επίπεδο ανειλημμένης ευθύνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να υποκαταστήσει τουλάχιστον ένα μέρος της εμπειρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει από μελλοντικούς δικαιοδόχους να παρουσιάσουν πολλαπλά τεκμήρια καταγεγραμμένης προϋπηρεσίας. Οι απαιτήσεις των εξετάσεων μπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Τα κράτη μπορούν να χρησιμοποιούν οποιονδήποτε από τους διάφορους όρους για τον επαγγελματία που πληροί τις απαιτήσεις εμπειρίας και εξετάσεων. Αυτός ή αυτή μπορεί να είναι ο πληρεξούσιος, ο αντιπρόσωπος του παρόχου υπηρεσιών ασφαλείας. Ορισμένα κράτη χρησιμοποιούν τον τίτλο «αξιωματικός» ή «διευθυντής».

Διαφορές στην ορολογία

Οι “αξιωματικοί ασφαλείας” έχουν εξουσίες που οι «φύλακες» δεν έχουν. Ο υπεύθυνος ασφαλείας είναι η υψηλότερη κατάταξη στην ιεραρχία. Οι αξιωματικοί έχουν πρόσθετα καθήκοντα όπως ο συντονισμός των δραστηριοτήτων ασφαλείας. Οι ανώτεροι αξιωματικοί ενδέχεται να έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού και συντονισμού των προγραμμάτων ασφαλείας.

Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η διάκριση μεταξύ των όρων «φύλακας» και «αξιωματικός» είναι λιγότερο σαφής. Οι φύλακες εξουσιοδοτούνται να εργάζονται για εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, οι αξιωματικοί ασφαλείας, παρέχουν υπηρεσίες απευθείας σε επιχειρήσεις.

Ανεβαίνοντας στις τάξεις του κλάδου ασφαλείας

Υπάρχει ένα γεωγραφικό στοιχείο ή κριτήριο στη χρήση του όποιου τίτλου και δεν υπάρχει σαφής διαφορά κατάστασης (status) μεταξύ ενός φύλακα ασφαλείας και ενός αξιωματικού ασφαλείας. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς διαφορές κατάστασης (status) από διαπιστευτήριο σε διαπιστευτήριο και από εργασία σε εργασία. Για να ανέβει ένα άτομο στα υψηλότερα επίπεδα ευθύνης, θα χρειαστεί σίγουρα μια επιτυχημένη εργασιακή εμπειρία και ενδεχομένως ένα επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.