ασφάλεια σε εργοτάξια

Τα εργοτάξια είναι συχνά φυσικοί στόχοι για κλέφτες, καθώς γενικά περιέχουν εγκαταστάσεις, υλικά και εξοπλισμό υψηλής αξίας. Τα εργοτάξια μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμα για τους εγκληματίες, εάν δεν εφαρμοστούν τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας.

Η παροχή ασφάλειας για εργοτάξια μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η δομή και η εγκατάσταση αλλάζει στη φυσική της μορφή καθώς αναπτύσσεται και κατασκευάζεται. Επίσης, αλλάζει και η αξία καθώς μεταφέρονται συνεχώς διαφορετικά υλικά και εξοπλισμός. Τα άτομα που πρέπει να εισέλθουν και να βγουν από το εργοτάξιο αλλάζουν επίσης σε τακτική βάση καθώς προχωρά ένα κατασκευαστικό έργο.

Αυτό το άρθρο εξετάζει μερικούς από τους κοινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί μηχανικοί και τα εργοτάξια, και διερευνά ορισμένες από τις μεθόδους και τα μπορούν που μπορούν να ληφθούν για τη βέλτιστη ασφάλεια.

Απειλές σε εργοτάξια

Κάθε εργοτάξιο θα έχει τα δικά του συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και την τοποθεσία του έργου, καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται για υλοποίηση, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν τρεις τύποι απειλών για τα εργοτάξια:

Απειλές για περιουσία και περιουσιακά στοιχεία
Απειλές για λειτουργίες
Απειλές για ανθρώπινη ζωή
Η κλοπή, ο βανδαλισμός και η τρομοκρατία είναι οι κύριες αιτίες αυτών των κινδύνων.

Κλοπή

Αυτό περιλαμβάνει κλοπή καυσίμων, εργαλείων και υλικών από το εργοτάξιο. Μπορεί ακόμη και να περιλαμβάνει κλοπή προσωπικών αντικειμένων από εργάτες. Η κλοπή στα εργοτάξια είναι εξαιρετικά συχνή για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, επειδή οι άνθρωποι μετακινούνται συνεχώς μέσα και έξω από τους χώρους τους καθιστά σχετικά εύκολους στόχους για ευκαιριακούς κλέφτες και δεύτερον επειδή η υψηλή αξία των εγκαταστάσεων, των υλικών και του εξοπλισμού μπορεί να τους παρέχει ένα γρήγορο και εύκολο κέρδος. Η κλοπή καυσίμων από εργοτάξια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους κλέφτες. Το καύσιμο χρησιμοποιείται σε οχήματα και γεννήτριες σε ολόκληρο το έργο, είναι υψηλής αξίας και είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους, αλλά είναι επίσης πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Η κλοπή καυσίμου μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή για τα εργοτάξια, καθώς τα μηχανήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτό και οι δεξαμενές καυσίμων πιθανότατα θα υποστούν ζημιά όταν κλαπεί. Και τα δύο αυτά θα καθυστερήσουν το έργο. Τα εργοτάξια μπορεί να υποστούν κλοπές που έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, αλλά και ευκαιριακές κλοπές, όπου κάποιος συνειδητοποιεί ότι μπορεί εύκολα να κλέψει από τον μη προστατευμένο χώρο.

Βανδαλισμός και εμπρησμός

Ο βανδαλισμός, η σκόπιμη καταστροφή ή εμπρησμός εργοταξίων είναι επίσης συνηθισμένος, και γενικά πραγματοποιείται από άτομα που θέλουν απλώς να προκαλέσουν ζημιές και καταστροφή. Ωστόσο, μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από άτομα που αντιτίθενται στο συγκεκριμένο κατασκευαστικό έργο για πολιτικούς ή εμπορικούς λόγους ή άτομα που δεν θέλουν να προχωρήσει το έργο λόγω του αντικτύπου που θα έχει σε αυτά ή στην ιδιοκτησία τους.

Τρομοκρατία

Αν και δεν είναι τόσο συνηθισμένη όσο η κλοπή ή ο βανδαλισμός, η τρομοκρατία μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για ορισμένα εργοτάξια, ειδικά εάν η εγκατάσταση είναι ιδιαίτερα υψηλού προφίλ, που χτίζεται για μια μεγάλη, πολυεθνική εταιρεία, έχει πολιτικές συνδέσεις, βρίσκεται κοντά σε ένα πιθανό στόχο της τρομοκρατίας, ή χτίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι τρομοκράτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιθέσεις για να μεταδώσουν το μήνυμά τους, να καθυστερήσουν ή να σταματήσουν την κατασκευή.

Άλλα κοινά θέματα

Εκτός από αυτές τις τρεις μεγάλες απειλές, υπάρχει μια σειρά από άλλες πιθανές απειλές για εργοτάξια. Αυτές περιλαμβάνουν:

Διαδηλωτές που αποκτούν πρόσβαση στο εργοτάξιο είτε για εκστρατεία εναντίον του κατασκευαστικού έργου είτε απλώς και μόνο επειδή γνωρίζουν ότι θα δώσει δημοσιότητα στο σκοπό τους.
Επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στις κατασκευές από άτομα που αντιτίθενται στο οικοδομικό έργο.
Χρησιμοποιώντας το εργοτάξιο για πρόσβαση σε άλλα κτίρια.
Αυτοί είναι όλοι «ανθρωπογενείς» κίνδυνοι, αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί κίνδυνοι όπως πλημμύρες, ζημιές από καταιγίδες, σεισμούς ή κατολισθήσεις.

Ανάλυση κινδύνου

Προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους σε ένα εργοτάξιο και επομένως να είναι σε θέση να καθορίσουν το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας που απαιτείται, συνιστάται η δημιουργία μητρώου. Αυτό θα πρέπει να περιέχει μια λίστα με όλες τις πιθανές απειλές και κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εργοτάξιο και λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση αυτών των κινδύνων.

Το μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά μέρη – ένα πρωτότυπο μητρώο κινδύνων και ένα μητρώο υπολειμματικού κινδύνου. Το πρωτότυπο μητρώο κινδύνου περιγράφει τους κινδύνους, την πιθανότητα να συμβούν και τι αντίκτυπο θα είχαν πριν από οποιαδήποτε δράση. Στη συνέχεια λαμβάνονται μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου. Στη συνέχεια, το μητρώο υπολειμματικών κινδύνων εξετάζει αυτά τα μέτρα που ελήφθησαν για να διαπιστώσουν εάν έχουν μειώσει το επίπεδο κινδύνου κάτω από ένα αποδεκτό επίπεδο. Λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης φύσης του εργοταξίου, είναι σημαντικό να επανεξετάζεται συχνά και καθ ‘όλη τη διάρκεια του κατασκευαστικού έργου.

Καταπολέμηση των κινδύνων

Για να μειώσετε τον κίνδυνο για το εργοτάξιο πρέπει να αυξήσετε τον κίνδυνο για τον πιθανό εγκληματία.

Οι λύσεις ασφαλείας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό για να κάνουν τέσσερα πράγματα: αποτροπή, ανίχνευση, καθυστέρηση και απόκριση σε εγκληματική δραστηριότητα και οι περισσότερες λύσεις ασφαλείας θα παρέχουν περισσότερες από μία από αυτές τις λειτουργίες.

Αποτροπή – υπάρχουν πολλοί τρόποι αποτροπής ενός εγκληματία. Ενώ ένας ανοιχτός, μη προστατευμένος χώρος φαίνεται φιλόξενος σε έναν πιθανό εγκληματία, ένας χώρος με περιφράξεις, κλειδαριές, CCTV και φύλακες θα τους αποθαρρύνει.
Ανίχνευση – εντοπισμός απειλής, τόσο εκείνη τη στιγμή για την προστασία ατόμων και περιουσιακών στοιχείων, όσο και μετά για να προσδιοριστεί ποιος διέπραξε το έγκλημα.
Καθυστέρηση – Κάθε μέθοδος που μπορεί να επιβραδύνει τη δράση του εγκληματία, αυξάνοντας την πιθανότητα σύλληψης.
Απόκριση – η άφιξη των φρουρών ασφαλείας ή της αστυνομίας.

Τύποι ασφάλειας εργοταξίου

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ασφάλειας για εργοτάξια – ο φυσικός και ο λειτουργικός.

Φυσικά μέτρα σημαίνει υποδομή και περιλαμβάνει τεχνικά συστήματα όπως ανίχνευση εισβολέων, φωτισμό, CCTV, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, καθώς και μέτρα περιορισμού και εμπόδια όπως φράχτες, πύλες, φράγματα και κολώνες.

Τα λειτουργικά μέτρα είναι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν φύλαξη και εκτέλεση όλων των επιχειρήσεων ασφαλείας επί τόπου σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας του εργοταξίου. Αυτή η πολιτική πρέπει να αναφέρει τις απαιτήσεις της ασφάλειας της εγκατάστασης, τα μέσα και την έκταση της εφαρμογής της. Η φύλαξη γενικά περιλαμβάνει περιπολία και στατική φύλαξη, έλεγχο ατόμων και οχημάτων μέσα και έξω από το εργοτάξιο, διαχείριση και λειτουργία των τεχνολογικών συστημάτων, ανταπόκριση σε περιστατικά και επικοινωνία με τον διαχειριστή της τοποθεσίας. Οι φρουροί ασφαλείας σε εργοτάξια πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι.