Ακολουθώντας μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για την αξιολόγηση της φυσικής ασφάλειας του οργανισμού, της επιχείρησης, ή της οικίας σας, μπορείτε να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσής σας.

Όλοι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν κάποιο βαθμό φυσικής απειλής, από εγκλήματα, φυσικές καταστροφές, τεχνολογικά περιστατικά ή ανθρώπινα λάθη. Επιπλέον, οι οργανισμοί με πολλές εγκαταστάσεις αγωνίζονται συχνά για τη βελτιστοποίηση της φυσικής ασφάλειας. Η φυσική ασφάλεια πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό κίνδυνο για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Ο προσδιορισμός παραγόντων κινδύνου που αφορούν σε μια εγκατάσταση ή ένα περιουσιακό στοιχείο επιτρέπει στον οργανισμό σας να ενισχύσει την απόδοση της επένδυσης, ως προς το χρόνο και τα χρήματα που δαπανώνται για πιθανές εργασίες αποκατάστασης.

Μια εκτίμηση φυσικού κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των κατάλληλων τεχνολογικών μέσων και των κατάλληλων διαδικασιών που θα εφαρμοστούν για τη μείωση αυτών των κινδύνων. Η UNITED SECURITY αξιολογεί τις φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς απειλές, εξειδικευμένα για κάθε σημείο μιας εγκατάστασης, βάσει συνεντεύξεων, συλλογής πληροφοριών, ολοκληρωμένων στατιστικών και ενημερωμένων πηγών δεδομένων. Αυτές οι απειλές τοποθετούνται στη συνέχεια στο συγκεκριμένο πλαίσιο ανάλογα με την πιθανότητα, τη συχνότητα και τον αντίκτυπο, καθώς και την παρουσία και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπισή τους.

Το πλαίσιο και η αξιολόγηση κινδύνου είναι τα θεμέλια για:

  • την προστασία των περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού συμπεριλαμβανομένων των ατόμων, των φυσικών στοιχείων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων (όπως η εταιρική φήμη).
  • την κατανόηση της σχετικής έκθεσης σε κίνδυνο, για τρέχουσες και προγραμματισμένες δραστηριότητες.
  • τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς
  • τον προσδιορισμό εύλογων μέτρων ελέγχου που απαιτούνται για τη εξάλειψη του κινδύνου.

Αυτό βοηθά στη δημιουργία ενός προγράμματος αντιμετώπισης κινδύνου για κάθε εγκατάσταση, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός στρατηγικού χάρτη για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού περιστατικού. Εάν κρίνεται απαραίτητο, αυτός ο οδικός χάρτης μπορεί να ευθυγραμμιστεί με ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλαίσιο για να βοηθήσει τον οργανισμό σας να ανταποκριθεί στις κανονιστικές του απαιτήσεις.

Η πολυετής εμπειρία δίνει στην ομάδα μας τη δυνατότητα να εντοπίζει κενά στους ελέγχους φυσικής ασφάλειας και να προτείνει βελτιώσεις που υποστηρίζουν τους επιχειρηματικούς σας στόχους.